Giełda wierzytelności Logo małe

ADRESAT OFERTY

Ofertę Internetowej Giełdy Wierzytelności EBOW kierujemy do wszystkich tych przedsiębiorców, którzy chcą w skuteczny sposób wywrzeć nacisk na dłużników w celu odzyskania swoich pieniędzy lub trafić z ofertą sprzedaży do jak najszerszego grona potencjalnych nabywców.

GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI TO TAKŻE SKUTECZNE NARZĘDZIE WINDYKACYJNE...

Dłużnicy, odnajdując swoje dane pośród innych nierzetelnych firm, zazwyczaj mobilizują się do jak najszybszego rozliczenia swoich zobowiązań. Dodatkowym bodźcem do uregulowania zaległej płatności jest fakt, że informacja o długu trafia do ich kontrahentów, pracowników, wspólników, potencjalnych klientów, zwłaszcza że coraz częściej nawiązując z kimś współpracę, sprawdzamy informacje zamieszczone na jego temat w internecie, także na internetowych giełdach nierzetelnych kontrahentów. Taka antyreklama w największym, odwiedzanym codziennie przez miliony osób nośniku informacji jakim jest internet, może zniechęcić klientów takiego dłużnika do dalszej współpracy. Na pewno też odstraszy potencjalnych kontrahentów, dostawców, podwykonawców, a zwłaszcza ewentualnych inwestorów.

Dostęp do informacji opublikowane na naszej giełdzie jest bezpłatny dla wszystkich internautów, bez konieczności uciążliwego rejestrowania się, opłacania abonamentu etc.

Krótko mówiąc dłużnik w efekcie publikacji informacji na giełdzie, praktycznie stawiany jest pod ścianą, mając do wyboru albo spłatę zobowiązania lub utratę dobrego imienia oraz ograniczenie swobodnego działania.

... ALE PRZEDE WSZYSTKIM MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA NAJLEPSZEJ CENY ZA ZBYWANE WIERZYTELNOŚCI

Podstawową zaletą giełdy jest możliwość korzystnej sprzedaży długu dzięki dotarciu do szerokiego spektrum potencjalnych nabywców. Za pośrednictwem giełdy nabywców znajdują nawet na wierzytelności z pozoru niezbywalne, choćby z powodu ewidentnej niewypłacalności dłużnika. Okazuje się, że zakupem takich długów może być zainteresowany inny przedsiębiorca na przykład w celu dokonania kompensaty w ramach wzajemnych rozliczeń. Z pozoru bezwartościowe wierzytelności konkretnej spółki mogą okazać się atrakcyjne dla innego podmiotu jako uzupełnienie pakietu zobowiązań wystarczającego do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości firmy.

Warto wiedzieć, że na giełdzie wierzytelności można zamieścić zobowiązania na każdym etapie dochodzenia należności, w tym także po windykacji czy bezskutecznej egzekucji komorniczej, zobowiązania firm w likwidacji, czy upadłości.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI INFORMACJI NA GIELDZIE EBOW

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U.03.50.424 z pózn. zm.)

USTAWA o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 z póżn. zm.);

USTAWA o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (Dz. U. z 1993 Nr 18, poz. 82)

ART. .509 §1 KC. dopuszczającym zasadę przelewu wierzytelności

 

DO CZASU ZAKOŃCZENIA TESTÓW POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW SERWISU, W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI, PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI BIURA

 

K O N T A K T