Menu Zamknij

Leasing

Czym jest leasing?

Leasing jest formą finansowania pojazdu. W transakcji leasingu biorą udział trzy strony:

Leasingodawca – firma prowadząca działalność w zakresie usług leasingowych, finansująca zakupy przedmiotów leasingu, a następnie przekazująca je do użytkowania osobom trzecim w zamian za okresowe płatności
Leasingobiorca – Klient, który jest zainteresowany użytkowaniem przedmiotu leasingu (samochodu osobowego, ciężarowego, przyczepy, naczepy, maszyny itp.) w zamian za okresową spłatę rat leasingowych. Raty najczęściej płacone są miesięcznie, ale dopuszczalna jest płatność rat w okresach innych niż miesiąc
Dostawca – sprzedający przedmiot, który będzie następnie użytkowany przez Leasingobiorcę. Wybór przedmiotu leasingu leży po stronie Leasingobiorcy, firma leasingowa nabywa tylko wskazany środek trwały od wybranego przez Klienta dostawcy

 

Rodzaje leasingu

LEASING OPERACYJNY

 • Umowa została zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne
 • W przypadku nieruchomości podlegających amortyzacji okres ten powinien wynosić co najmniej 10 lat
 • Suma ustalonych w umowie opłat jest równa co najmniej cenie nabycia przedmiotu leasingu
 • Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Leasingodawca
 • Raty leasingowe stanowią dla Leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów
 • Leasingobiorca może po zakończeniu umowy wykupić przedmiot leasingu, przy czym cena wykupu zależy od stawki amortyzacji właściwej dla danego przedmiotu oraz długości okresu leasingu. Wartość wykupu oblicza się jako wartość początkową pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne obliczone z uwzględnieniem współczynnika 3LEASING FINANSOWY

 • Umowa została zawarta na czas oznaczony, przy czym w tym rodzaju leasingu nie ma ograniczenia co do minimalnego, ani maksymalnego czasu trwania umowy
 • Suma rat leasingowych odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu
 • Umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w okresie trwania umowy leasingu dokonuje Leasingobiorca
 • Rata leasingowa składa się z dwóch części – części kapitałowej stanowiącej spłatę wartości przedmiotu oraz części odsetkowej stanowiącej wynagrodzenie Leasingodawcy
 • Kosztem uzyskania przychodów dla Klienta jest tylko cześć odsetkowa raty leasingowejLEASING MOBILNY

MY SERWISUJEMY, UBEZPIECZAMY, ZAPEWNIAMY OPONY A PO 4 LATACH WYMIENIAMY SAMOCHÓD NA NOWY! – A TY PO PROSTU JEŹDZISZ

 

Opłaty w leasingu

 • miesięczne opłaty leasingowe – płatne z góry, w odstępach miesięcznych, opłaty stanowiące spłatę wartości przedmiotu leasingu, a także opłaty za używanie przedmiotu leasingu oraz sfinansowanie umowy
 • kaucja wstępna – opłata wnoszona przez Leasingobiorcę na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Leasingodawcy w związku z podjętymi przez niego działaniami mającymi na celu doprowadzenie do zawarcia umowy leasingu z Leasingobiorcą
 • opłata wstępna – opłata początkowa, wnoszona przez Leasingobiorcę przy zawieraniu umowy leasingu, na poczet opłaty wstępnej Leasingodawca zalicza kwotę kaucji wstępnej
 • kaucja gwarancyjna – opłata zwrotna, wnoszona przez Leasingobiorcę wraz z ostatnią opłatą leasingową na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Leasingodawcy z tytułu umowy leasingu operacyjnego. Z uwagi na jej zwrotny charakter nie może być zaliczona przez Leasingobiorcę do kosztów uzyskania przychodu. Niewykorzystaną cześć kaucji gwarancyjnej Leasingodawca może zaliczyć na poczet ceny sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
 • cena sprzedaży (zwana również wartością resztową) – kwota, do uiszczenia której zobowiązany jest Leasingobiorca z tytułu nabycia własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Na poczet ceny sprzedaży w umowie leasingu operacyjnego Leasingodawca może zaliczyć niewykorzystaną cześć kaucji gwarancyjnej

 

Zapraszamy do kontaktu, dobierzemy leasing najlepszy dla Ciebie!